Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov Kupujúcich a/alebo Registrovaných užívateľov (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva Predávajúci (v tejto časti podmienok ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupu či produktu a/alebo pri zadaní otázky

Spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní služieb spojených s registráciou v Internetovom obchode

Používanie súborov cookies

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ?

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

Používanie IP adresy a iných nástrojov

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré

Väčšina údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však Prevádzkovateľ pripomína, že Dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v časti B týchto podmienok.